แผนการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน
             แผนการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน new
โครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม ( Community Center )
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้นหา ศักยภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 

 


 
นายวสันต์ กมลศรี 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 58 จังหวัดสมุทรปราการ


         หากท่านพบเห็นเหตุการณ์ ปัญหา            และเบาะแสทางสังคม ที่เกิดกับตัวท่านเอง
    ครอบครัว คนใกล้ชิด หรือสังคมรอบข้าง อาทิเช่น
       - ปัญหาการค้ามนุษย์
       - ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
       - ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
       - เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ถูกทอดทิ้ง
       - บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ไม่มีที่อยู่อาศัย
       - ปํญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ

      ศูนย์ประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
                      ความมั่นคงของมนุษย์
                 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค            เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
                  พบเห็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม
                          โทร. 1300 (24ชม.)
                  http://www.m-socirty.go.th

                " ปัญหาสังคมคือภารกิจของเรา"

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 58 จังหวัดสมุทรปราการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 50 หมู่ 7 ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
email :sdc58@dsdw.go.th
โทรศัพท์ 0-2462-6755 แฟกซ์ 0-2462-6756